Tags: Poetry

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 28, August 19-25, 2007 Dilang nag-aalab ang dulo ng baril, At espadang gasang sa muog ng buhay; Kapingkia’y kapwa Pilipinong tunay Igting ng labana’y maraming nakitil. Liyab nitong apoy ay hindi mapawi, Angaw ang nagdusa na ating kapatid; Ang bayan ni Huwan ay palaging sawi Na…

BY BERLIN GUERRERO* Posted by Bulatlat Vol. VII, No. 27, August 12-18, 2007 When a pastor is in prison his ministry is not impaired; the bars and walls are only futile attempts to cut his connections to the world beyond the state curtain. His confinement is limited only to the physical body and never to…

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 27, August 12-18, 2007 Gunitang naglayag hanap ay alabok Na dating dumapyo’t sa aki’y humagod Noong ang panaho’y hindi nasaakop Ng bagong milenyong dagling umimbulog. Ngayo’y natitimbon sa pukas na daang Sinalisalisod ng paang magaspang, Tanging ipoipo ang nagpapatunghay Upang manalakay sa gawing kanluran. Ngayong humahaplos…

NI JOI BARRIOS-LEBLANC* Inilathala ng Bulatlat Paano babayaran Ang utang ng aking bayan? Nakayapak ang batang sinanla Para sa mga sapatos ng isang Unang Ginang. Putol ang kamay ng manggagawa, Habang lumalambi-lambitin sa daliri Ng dating Pangulo Ang kanyang mahal na tabako. Gula-gulanit ang katawan Ng magsasakang naninibilhan Sa air-conditioned na kuwadra Sa asyenda ng…